VISI

" Memastikan segala transaksi penerimaan dan perbelanjaan dan segala yang berkaitan dengannya direkodkan dengan tepat, benar dan jelas."

MISI

" Menyimpan dan mengurus semua rekod kewangan mengikut piawaian perakaunan, peraturan, akta-akta yang tertentu yang telah ditetapkan dan menjadikan pekeliling-pekeliling kerajaan sebagai panduan dan rujukan."

OBJEKTIF

1.Merangka, melaksana dan menyelenggara sistem perakaunan dan kewangan yang berkesan untuk mengumpul, menyimpan dan mengemaskini data-data dan rekod kewangan secara sistematik dan teratur.
2.Memastikan perbelanjaan dan pelaburan mendatangkan hasil dan pulangan yang memuaskan dan berpatutan selaras dengan dasar-dasar dan misi Universiti.
3.Membantu memastikan proses pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan Universiti menggunakan sumber yang efisien dan berkesan.
4.Mengurangkan pendedahan Universiti terhadap sesuatu risiko. Memastikan pengurusan percukaian yang bijak dengan meminimakan tanggungan cukai.

X